Beleidsplan 2019

Beleidsplan 2018 -2021
RSIN nummer 816737563
Stichting vrienden van het Marechausseemuseum

De stichting heeft ten doel;

Het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en in dat van Koninklijke Marechaussee in het bijzonder en het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring en het geven van een zo breed mogelijke steun aan het museum der Koninklijke Marechaussee. De stichting wil dit bereiken door jaarlijks een donatie te doen aan het museum met het doel dit te besteden ter verfraaiing van het museum en/of door een aankoop ter uitbreiding van de collectie van het museum.

De stichting krijgt haar inkomsten uit donaties van de vrienden van de Stichting en uit de verkoop van brochures.

De stichting draagt zorg voor vastlegging van de historie van de Koninklijke Marechaussee door jaarlijks 2 brochures uit te geven m.b.t. de historie van de Koninklijke Marechaussee. In 2019 wordt brochure 54 gepresenteerd met als titel; KMar in de West en in oktober 2019 wordt brochure 55 gepresenteerd met als titel; School Opleiding Marechaussees en hun cadetten (1941).
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt bekend gemaakt welke onderwerpen in het komende kalenderjaar in een brochure aan de orde komen.

De jaarlijkse vrienden dag vindt jaarlijks plaats in oktober. In de oneven jaren vindt deze bijeenkomst plaats in het Marechausseemuseum en in de even jaren vindt zij plaats in een museum ergens in Nederland. Tevens zal op deze dag de Algemene Vergadering plaats vinden.

In 2019 zal worden gestart met een website en zullen er steeds meer zaken worden gedaan via deze website.

De stichting geeft minimaal 2 x per jaar een nieuwsbrief (Kolbak) uit met informatie voor de vrienden.
In verband met de hoge kosten die wij moeten maken om de kolbak (nieuwsbrief) per post te verzenden, zal deze in 2019 nog 1 keer per post worden verzonden en is daarna alleen nog maar te lezen of te downloaden via de website.
Donateurs die niet beschikken over internet kunnen de kolbak op verzoek via de post blijven ontvangen.

Het bestuur komt per jaar minimaal 3 x per jaar bij elkaar. Om de doelstelling van de stichting te bereiken werken wij samen met andere aan de Koninklijke Marechaussee gerelateerde stichtingen om het vriendenbestand uit te breiden. Dit gebeurt door middel van publicaties op het internet/bijeenkomsten en b.v. op de Veteranendag.

Het bestuur bestaat uit:

Tijdens de Algemene vergadering in 2019 zal B.W. Hopperus Buma aftreden en zal er een nieuwe voorzitter worden gekozen.

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 23 januari 2018.


Word Vriend van het Marechausseemuseum

Van de Penningmeester

Uw jaarlijkse bijdrage voor 2019 , of een sponsorbijdrage t.b.v. een brochure, kunt u voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee o.v.v. donatie 2019 of Brochure 53 en/of 54.